info@eskisehir.edu.tr

Görev Tanımları

İşletmemizin kısaca görevleri şunlardır: İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere işletme birimlerini desteklemek, işletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak, işletme birimlerinin birbirleriyle ve Saymanlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak, işletmemiz üzerinden birimlerin yapacağı satınalma ve ihale işlemlerine destek sağlamak, işletme birimlerinde çalışan personelin ihtiyaç duyacağı eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak, İşletme Müdürlüğü Merkez Biriminin iş ve işlemlerini yürütmek, İşletmenin iş ve işlemleri hakkında üst yönetime bilgi vermek, yeni birimlerin kurulması veya faaliyeti sona eren birimlerin feshedilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, Bütçe teklifi, satış fiyat tespiti, ek ödemeler ile işletmenin faaliyet kapsamında yürütülen/yürütülecek hizmetlere ilişkin teklifleri Yönetim Kuruluna sunmak, iç kontrol ve iç denetim kapsamında gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmaktır.